Het Georganiseerd Bedrijfsleven Amsterdam presenteert 10 speerpunten voor ontwikkeling duurzame bezoekerseconomie. Hieronder het persbericht.

Acht ondernemersorganisaties, verenigd in het Georganiseerd Bedrijfsleven Amsterdam (GBA), hebben 10 speerpunten van beleid vastgesteld, waarmee het toerisme in de hoofdstad zich na corona op een verantwoorde manier kan herstellen. Daaronder zijn een verbod op vakantieverhuur van woningen in de gehele stad en beperkende maatregelen voor drugstoerisme.

“De bezoekerseconomie heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis”, zegt Hans Bakker, voorzitter VNO-NCW metropool Amsterdam en coördinator GBA. “De beperkte lockdown die woensdagavond ingegaan is, brengt sectoren zoals horeca, evenementen, cultuur, retail, transport en toeleverende bedrijven weer een zware klap toe. Aangezien deze sectoren een substantieel deel van de hoofdstedelijke economie uitmaken, zal deze crisis haar vernietigende werking nalaten, tenzij er een krachtig herstelbeleid door de gemeente Amsterdam wordt ingezet. En dan op zo’n manier dat we de excessieve overlast van bezoekers van voor de coronatijd voorkomen, een herstelbeleid voor een duurzame bezoekerseconomie.”

Vereniging Amsterdam City, KHN Amsterdam, ORAM, MKB Amsterdam, VAZO, VEBAN, VNO-NCW-Metropool Amsterdam en Ondernemersvereniging Westpoort, verenigd in GBA, hebben vandaag (16 okt.) een brief gestuurd aan het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam en de gemeenteraad, waarin staat welk herstelbeleid voor een duurzame bezoekerseconomie zij wensen.

Herstelbeleid bestaat uit de volgende 10 speerpunten

  1. Maak het behoud van werkgelegenheid en spoedig herstel van de bezoekerseconomie tot doelstelling van beleid.
  2. Voer het “zes-puntenplan ondermijning” versneld uit
  3. Verbied vakantieverhuur van woningen in de gehele stad
  4. Wijzig coffeeshop- en raamprostitutiebeleid ingrijpend en zo snel mogelijk (reactie vanuit Amsterdam City verderop)
  5. Neem initiatieven buiten het centrum voor spreiding van bezoekersdruk
  6. Zet in op kwaliteitstoerisme en investeer in campagnes gericht op het kwaliteitstoerisme
  7. Verwelkom en omarm congressen en de zakelijke markt
  8. Zorg voor voldoende en effectieve handhaving en vergun ruimhartig
  9. Stel lastenverhoging voor ondernemers uit
  10. Stimuleer de verbinding tussen ondernemers en bewoners

Hieronder de uitgebreidere versie van het 10 puntenplan:

1. Maak het behoud van werkgelegenheid en spoedig herstel van de bezoekerseconomie tot doelstelling van beleid

De bezoekerseconomie bevond zich voor Covid-19 al in zwaar weer vanwege de drukte en de overlast die het veroorzaakt in met name de binnenstad. Covid-19 heeft de bezoekerseconomie als een aardschok geraakt. Toeristen en dagjesbezoekers bleven weg. Bedrijven moesten (tijdelijk) sluiten en een groot aantal van hen zal de 2e pandemiegolf niet overleven. Door het herstel van de bezoekerseconomie doelstelling van gemeentelijk beleid te maken, ontstaat er perspectief voor de bedrijven en alle mensen die in deze sector werken. Hierbij is het niet de bedoeling om “het toerisme” in Amsterdam in alle opzichten weer te herstellen, zoals het voor Covid-19 was. Nadrukkelijk zou voorkomen moeten worden dat algemeen erkende excessen in de bezoekerseconomie, vanzelf gewoon terugkeren.

2. Voer het “6-puntenplan ondermijning” versneld uit

Binnen de bezoekerseconomie is er geen of nauwelijks financiële speelruimte voor bedrijven. Deze situatie biedt helaas ruimte voor ondermijning. Ondermijning is niet alleen verwerpelijk, maar zal de bezoekerseconomie ook blijvend beschadigen, o.a. doordat het ‘level playing field” wordt verstoord, waardoor andere aanbieders structureel benadeeld worden. Het is van het grootste belang het in het “Platform Veilig Ondernemen” uitgewerkte 6-puntenplan, direct en intensief in uitvoering te nemen teneinde de kans op ondermijning in de sector te verkleinen.

3. Verbied vakantieverhuur van woningen in de gehele stad

De verhuur van verblijfsaccommodatie in woningen veroorzaakt in meerdere opzichten problemen in Amsterdam. Van deze vorm van accommodatie wordt door een onevenredig groot deel van de toeristen gebruikgemaakt, die niet zozeer geïnteresseerd zijn in alle aspecten van het Wereld Erfgoed, dat Amsterdam is, maar vooral geïnteresseerd is in het vermaak door gebruik van overmatig alcohol en drugs, waardoor deze groep een belangrijke oorzaak vormt van veel overlast in de (binnen)stad. Daarnaast zorgt de vakantieverhuur van woningen voor overlast vanuit de panden die verhuurd worden en tast het de sociale cohesie aan in de wijken. Dit tast op haar beurt het draagvlak bij de bewoners aan voor gewenste bezoekersstromen en dat is op zichzelf een bedreiging voor de bezoekerseconomie. Verder draagt vakantieverhuur niet of nauwelijks bij aan de economie van de stad (zoals hotels dat bijvoorbeeld wel doen): nauwelijks financieel (weinig of geen toeristenbelasting), geen banen, geen sociaal programma, geen duurzaamheidsprogramma, geen wijkondersteuning, geen inclusiviteitsagenda, geen opleiding en/of stageplekken, geen groeitrajecten en/of achterstand trajecten, om maar een aantal trajecten te benoemen. Het Gemeentebestuur heeft inmiddels vakantieverhuur van woningen in drie wijken in de binnenstad verboden, hetgeen een goed begin is, maar hierdoor zal deze praktijk zich primair verplaatsen naar andere wijken. Een totaal verbod op vakantieverhuur in heel Amsterdam, is de enige echte oplossing voor de problemen, die deze vorm van verhuur van verblijfsaccommodatie veroorzaakt.

4. Wijzig coffeeshop- en raamprostitutiebeleid ingrijpend en zo snel mogelijk

In de hele wereld staat Amsterdam bekend als een oase van vrijheid wat betreft het gebruik van softdrugs. Niet in de laatste plaats helpt het grote aantal coffeeshops in de binnenstad van Amsterdam hard mee aan dit imago. Toeristen die primair naar Amsterdam komen voor het gebruik van softdrugs, dragen niet bij aan de ontwikkeling van Amsterdam. Om paal en perk te stellen aan de toestroom van “drugstoeristen”, zijn er verschillende opties denkbaar, zoals onder meer uitplaatsing van coffeeshops uit de binnenstad naar elders in de stad, het stringent regelen van hetgeen aangevoerd wordt door de “achterdeur” van coffeeshops of eventueel de verkoop van softdrugs uitsluitend toestaan aan Amsterdammers. Een stevige wijziging van het coffeeshopbeleid, in de richting van bijvoorbeeld een van de aangegeven opties, dan wel in varianten daarvan, is dringend gewenst om de overlast door drugstoeristen te beperken. Dit uiteraard onder de randvoorwaarde dat de straathandel in softdrugs door een nieuw aangescherpt beleid, niet zal mogen toenemen. Ook de prostitutie inclusief het “raammodel”, vormt een magneet met een negatieve werking en uitstraling. Vanwege de sterk negatieve impact die raamprostitutie heeft op de soort bezoekers en daarmee samenhangende overlast, staan wij een ingrijpende verandering van het raamprostitutiebeleid in de binnenstad voor. Wij wachten het concrete voorstel in deze van de Burgemeester, met belangstelling af.

Naar aanleiding van dit punt (punt 4) zijn heel veel verschillende reacties gekomen richting de ondertekenaars van het 10 puntenplan en met name richting Vereniging Amsterdam City.
We betreuren het dat de brief tot zulke felle reacties heeft geleid. Dat was niet onze bedoeling en dat hebben we in onderstaande reacties proberen duidelijk te maken.

Reactie vanuit Amsterdam City op zondag 18 oktober 2020 en daar een vervolg reactie vanuit Amsterdam City op donderdag 22 oktober 2020.

5. Neem initiatieven buiten het centrum voor spreiding van bezoekersdruk

De Binnenstad van Amsterdam vormt de magneet voor het toerisme naar Amsterdam. Vanwege het unieke karakter van Amsterdam zal dit niet minder worden, terwijl de wereldmarkt van reislustigen de komende decennia alleen maar zal groeien. Neem het initiatief tot ontwikkeling van een ruim aantal doelgebieden in of nabij Amsterdam, waar toeristen vanwege een aantrekkelijke inhoud op af komen, waardoor de binnenstad ontlast wordt.

6. Zet in op kwaliteitstoerisme en investeer in campagnes gericht op kwaliteitstoerisme

Mensen uit de hele wereld die oprecht belangstelling hebben voor Amsterdam als geheel of voor de cultuur en de historie, dan wel voor bijeenkomsten die er plaatsvinden, vormen de doelgroep voor kwaliteitstoerisme. Een ’toerist van kwaliteit’ zou je kunnen definiëren als iemand, die zich “met respect voor de stad gedraagt”, onafhankelijk van zijn of haar budget. Doelgroepen die zich uitsluitend beperken tot het element “vermaak” bij een bezoek aan Amsterdam, maken geen onderdeel uit van het kwaliteitstoerisme. Het regie voeren op de ontwikkeling van het kwaliteitstoerisme moet proactief aangepakt worden, terwijl tegelijkertijd “smart” promotiecampagnes gericht op deze doelgroep, opgezet en uitgevoerd moet worden.

7. Verwelkom en omarm congressen en de zakelijke markt

Congressen en beurzen alsmede zakelijk bezoek genereren bij uitstek kwaliteitsbezoek en veroorzaken nauwelijks drukte op de plekken in de stad, waar dit wringt. Bezoekers aan de evenementen of aan organisaties/bedrijven in Amsterdam, verblijven het grootste deel van de tijd in de betreffende gebouwen. Door gericht met content in te zetten op thema’s, die de stad kunnen versterken, voegen congressen en beurzen duidelijk waarde toe aan de stad. Aan werving van (internationale) congressen en vestigingen van internationale bedrijven moet hoge prioriteit gegeven worden. Uiteraard moet de binnenstad van Amsterdam haar magneetfunctie blijven vervullen bij het aantrekken van bedrijven in de snel groeiende sector van de zakelijke dienstverlening.

8. Zorg voor voldoende en effectieve handhaving en vergun ruimhartig

Amsterdam is een stad van vrijheid, waar mensen met een veelheid van achtergronden zich zeer prettig voelen om in te verblijven. Die vrijheid wordt in het kader van de bezoekerseconomie vaak beperkt door de vrijheid die anderen zich permitteren om regels en/of grenzen te overtreden. Naast actieve voorlichting over geldende regels en grenzen, kan alleen consequente handhaving een einde maken aan het structureel
overtreden hiervan. Door een ruim budget vrij te maken voor 24/7-handhaving, zullen bezoekers en bewoners hun gedrag aanpassen en wordt de (binnen)stad weer een aantrekkelijke verblijf-en woonplek voor iedereen. Door ondernemingen uit de sector binnen de bestaande regelgeving, ruimhartig
aangevraagde vergunningen te verlenen, kan de herstelkracht van de sector verder worden versterkt.

9. Stel lastenverhoging voor ondernemers uit

Ondernemingen in de sector zijn zeer zwaar getroffen door de Covid-19 pandemie. Om het herstel van de bezoekerseconomie mogelijk te maken moet ondernemingen perspectief geboden worden op een enigszins gezonde bedrijfsvoering na deze crisis, waardoor hun bijdrage aan het herstel mogelijk wordt Hiervoor moet de lastenverlichting waartoe bij het begin van de Covid-19 crisis is besloten, gecontinueerd
worden totdat de pandemie definitief voorbij is. Uitgestelde lasten moeten met een laagdrempelige meerjaren-terugbetalingsregeling geïnd worden (minimaal 3 jaar, gelijk de landelijke regeling).

10. Stimuleer de verbinding tussen ondernemers en bewoners

Er lijkt een situatie te zijn ontstaan dat ondernemers en bewoners in het debat over de bezoekerseconomie tegenover elkaar staan. Breng als Gemeente op verschillende manieren, partijen bij elkaar en stimuleer actief de verbinding tussen bewoners en bedrijven.