Vanaf 13 december 2016  is het mogelijk voor ondernemers- en BIZ verenigingen om subsidie aan te vragen voor straatmanagement.
Straatmanagement wordt maximaal voor 50% procent gesubsidieerd. Je vraagt dit aan middels e-Herkenning. Welke stappen te nemen kun je lezen in de volgende link: Subsidie Straatmanagement 2017

Subsidies Gebiedsgebonden ondernemersinitiatieven en straatmanagement

Waarvoor zijn er economische subsidies beschikbaar?
Er zijn subsidies beschikbaar voor de loonkosten van de inzet van een straatmanager door een ondernemersvereniging. En voor activiteiten van ondernemersverenigingen die er aan bijdragen dat het gebied waarin ze ondernemen beter gaat functioneren.

Wie kunnen subsidie aanvragen?
Lokale ondernemersverenigingen. Daaronder worden ook BIZ-verenigingen gerekend en stichtingen die ondernemersbelangen op lokaal niveau behartigen. Burgers, individuele ondernemers en ondernemersverenigingen die een branche vertegenwoordigen of op een grotere schaal dan de straat of buurt actief zijn, kunnen dus geen subsidie aanvragen

Is er in heel Amsterdam subsidie beschikbaar?
Nee. De subsidie moet worden aangevraagd bij de bestuurscommissies van de stadsdelen. Die kunnen alleen subsidie toekennen wanneer zij er ook geld voor beschikbaar hebben gesteld. Niet alle bestuurscommissies doen dit. De bestuurscommissies bepalen ook ieder voor zich hoeveel geld in totaal zij beschikbaar willen stellen, het zogeheten subsidieplafond.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen en ontvangen?
Voor ondernemersinitiatieven is het maximumbedrag € 5.000, – Voor straatmanagement is de hoogte afhankelijk van de het aantal uren dat u een straatmanager wilt inhuren en of u al eerder hiervoor subsidie heeft ontvangen.

Wordt de hele activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd, gesubsidieerd?
Bij de regeling voor ondernemersinitiatieven soms wel, bij voorbeeld wanneer de kas van de vereniging écht leeg is. De bestuurscommissie bekijkt per geval wat een redelijke bijdrage van de ondernemersvereniging is. Bij straatmanagement wordt altijd een eigen bijdrage gevraagd: in de eerste twee jaar 25% van de loonkosten, in het derde en volgende jaar 50% van de loonkosten.

Waarvoor kan een ondernemersvereniging een straatmanager inhuren?
Een straatmanager werkt namens de ondernemers in een gebied samen met de gemeente, politie, pandeigenaren en andere partijen aan het goed functioneren van een winkelgebied. Zijn taken kunnen dus heel breed zijn. Een aantal taken moet het bestuur van de vereniging die subsidie aanvraagt wel zelf doen zoals de administratie en het aansturen van de straatmanager.

Welke tegenprestatie wordt er van een ondernemersvereniging gevraagd wanneer zij subsidie krijgt?
De subsidie moet natuurlijk worden besteed aan de activiteit waarvoor het is aangevraagd. Bij subsidies tot en met € 5.000, – hoeft u geen verantwoording in te dienen maar wordt u wel gevraagd een kort verslag van de activiteiten te geven. Bij subsidies tussen de €5.000, – en €50.000, – moet u wel een financiële en inhoudelijke verantwoording leveren na afloop van de activiteit.