In het najaar 2021 richt Amsterdam City zich op de volgende punten:

  • Schonere binnenstad
  • Optimaliseren veiligheid
  • Betere en open communicatie tussen gemeente en ondernemers
  • Verlagen en wegstrepen gemeentelijke heffingen en belastingen
  • Stimuleren bezoekerseconomie
  • Transparant delen van bereikbaarheidsproblemen op korte en langere termijn

Zie hieronder de uitgebreide uitleg van de speerpunten

Schoon en Veilig

Schoon
Het blijft een groot probleem om het Centrum van de stad schoon te krijgen en te houden, volgens de eigen normen van de gemeente. Zelfs tijdens de corona crisis, terwijl het bezoek aan de Binnenstad aanzienlijk lager was dan daarvoor, bleef de schoonheidsgraad ver onder peil. Alle verbeterprogramma’s ten spijt, is er van verbetering geen sprake.
** Wij verlangen van de gemeente dat zij haar uitvoeringsorganisatie nu op korte termijn zodanig organiseert dat er eindelijk sprake is van een acceptabele kwaliteit in het schoonhouden van de openbare ruimte.**

Veilig
Het ontbreekt nog steeds aan gezamenlijkheid, waarin gemeente, handhaving ,politie, straatmanagers, samen doelen stellen en uitvoering coördineren. In sommige gebieden worden er pogingen gedaan, maar van een centrale aansturing en inzet van politie en handhaving komt het niet. En waar dat wel het geval is, worden ondernemers en straatmanagers er niet bij betrokken.

Grote aandacht verdienen: bestrijding ondermijning, straatdealers, bestrijding overlast bij drukte, procedure aangifte winkeldiefstal, overlast op straat, geweld.

** Wij verlangen van de gemeente dat zij het proces voor een acceptabele veiligheidssituatie optimaliseert en de uitvoering daarvan tot een  prioriteit maakt.**

Communicatie ondernemers en gemeente

Algemeen.
Ondernemers hebben duidelijk aangegeven dat zij zich niet gehoord voelen en onvoldoende betrokken worden bij beleidsvorming en uitvoering door de gemeente. Voor hen is de gemeente één organisatie, zij maken geen verschil tussen stadsdeel, centrale stafafdelingen en diensten.

Overleg en informatie.
Er is best wel overleg met een deel van de vertegenwoordigende organisaties van de ondernemers en straatmanagers, maar individuele ondernemers zijn daar niet van op de hoogte en krijgen de relevante informatie niet te horen. Deels kan en moet dat opgevangen worden door de communicatiekanalen van ondernemers (Chainels) ** maar dat laat onverlet dat de gemeente zich wendt tot de individuele ondernemers. In persoon en schriftelijk.**

Zichtbaarheid.
Bestuurders zijn ogen en oren van de gemeente en het gemeentebestuur.
**Zij moeten daarom zichtbaar zijn in die functie voor ondernemers.**
Dit kan direct leiden tot een beter gevoel bij ondernemers. Immers zij worden niet vertegenwoordigd in de democratische gremia van de gemeente, en voelen zich daar dan ook niet bij betrokken.

Open communicatie.
De  gemeentelijke organisatie kent een hiërarchische structuur. Binnen die structuur is er een ambtelijke laag die de communicatie dient te verzorgen tussen gemeente en ondernemers. Vervolgens worden deze ambtenaren geacht deze informatie terug te koppelen in hun organisatie. In veel gevallen werkt de structuur redelijk, maar het blijkt dat er toch heel veel relevante informatie verloren gaat in dit proces. Heel vaak blijkt dat deze verticale communicatie niet goed werkt, zoals dat ook vaak misgaat in de horizontale communicatie binnen de gemeente.
**Wij verwachten van de gemeente dat zij oog krijgt voor deze situatie en een verbeterslag aangaat.**

Corona, ondersteuning ondernemers en stimuleren bezoekerseconomie.

De Coronacrisis is in de zomer wat afgenomen, maar het najaar dreigt opnieuw problemen te gaan geven. De Nederlandse economie herstelt zich tot nu toe voorspoedig, maar een aantal sectoren ondervindt nog steeds forse problemen, horeca, uitgaan, toerisme en retail. En dat vooral in de Binnenstad, die sterk afhankelijk is van bezoekers. Zolang de bezoekersaantallen nog steeds veel te laag zijn, blijft de continuïteit van die ondernemingen een groot probleem. De Rijksoverheid kondigt aan de steunmaatregelen af te bouwen. Het is van het grootste belang dat ondernemers die zo sterk afhankelijk zijn van de bezoekerseconomie, steun blijven ontvangen.
**De gemeente kan daar veel zelf aan doen inzake heffingen en belastingen. Wij verwachten bovendien dat zij zich bij het Rijk sterk maakt voor de belangen van de nog altijd zwaar getroffen ondernemingen.**

De belangrijkste oorzaak van de slechte omzetten is het gebrek aan bezoekers van buiten. Zowel landelijk als internationaal. Het is van het grootste belang dat hier een kentering in komt. Daarvoor is gerichte en forse promotie nodig. Niet om de situatie van voor de crisis te doen terugkeren, maar om een gezonde bezoekerseconomie te creëren die zich richt op de bezoekers die een meerwaarde voor de stad kunnen betekenen. ** Wij verlangen van de gemeente dat zij zich hier met kracht voor inzet en haar kwantitatieve doelstellingen niet zo krap formuleert dat er sprake zal zijn van afbreuk van het economische potentieel van de stad.**

Retail ondervindt grote Corona gerelateerde problemen, maar tegelijkertijd vindt er een structureel  proces plaats van verandering in bestedingspatronen en koopstromen.  Veel sectoren worden getroffen door verschuiving van bricks naar clicks. Daarnaast blijken sommige winkelgebieden en aanloopstraten hun aantrekkelijkheid te verliezen. Gevolg is toenemende leegstand, zelfs in A1 winkelstraten, en steeds verdere vermindering van een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod. ** Wij roepen de gemeente op het reeds ingezette beleid van straatgerichte aanpak en gebiedsprofilering te intensiveren en effectieve maatregelen krachtiger in te zetten.** Sommige ontwikkelingen zijn onomkeerbaar en dreigen de winkelstructuur onherstelbaar te beschadigen.

 

Bereikbaarheid

De goede bereikbaarheid van de stad is essentieel voor het  functioneren van een multifunctionele binnenstad met wonen, werken en bezoeken. Niet om zo veel mogelijk bezoekers met auto’s te trekken, maar om de logistiek optimaal te faciliteren, de zakelijke dienstverlening ruimte te geven, en bezoekers aan de recreatieve functies op een gastvrije manier naar de Binnenstad te trekken.

De stad ziet zich geconfronteerd met grote infrastructurele opgaven in de openbare ruimte waarbij het programma Kades & Bruggen veel extra problemen kan gaan opleveren. Het zijn stuk voor stuk ingrijpende projecten, die de bereikbaarheid onder druk zetten. Wij hopen op een aanpak en planning die voldoende rekening houdt met het belang van de logistiek en de bezoekers. Wij verwachten een goede en constructieve samenwerking waarbij voldoende informatie gedeeld wordt.
**Zowel de lange termijn ingrepen en effecten als op de korte termijn aspecten van de concrete verhinderingen moeten transparant gedeeld worden, zodat een optimale samenwerking tussen gemeente en markt bereikt wordt.**
Communicatie is hierbij van het grootste belang.