Eind december 2020 is de Aanpak Binnenstad uitgekomen. Samen met de BIZ en Ondernemersverenigingen in de binnenstad is Amsterdam City gekomen tot deze reactie.

Deze reactie gaf aanleiding om in gesprek te gaan met de gemeenteraadsleden van de verschillende politieke partijen.

Hieronder een samenvatting van de reactie op de Aanpak Binnenstad.

  1. De Coronacrisis heeft ondernemers uitzonderlijk veel schade toegebracht. In de Aanpak moet veel meer aandacht en prioriteit zijn voor een herstelplan.
  2. In de Aanpak Binnenstad moet terecht veel focus zijn op oriëntatie van Amsterdammers en regio op de Binnenstad.
  3. Vervreemding in het gevoel van bewoners komt niet alleen door toename van het aantal bezoekers. Er zijn ook veel andere oorzaken, het verschijnsel speelt ook in veel andere steden in de wereld. Individualisering, gebrek aan community, globalisering etc.
  4. Vermindering van diversiteit in het aanbod wordt mede veroorzaakt door de groei van het belang, en concurrentie van andere wijken in Amsterdam. Ook verschuiving richting internet. Bovendien is de veranderingen in het vervoer en de verschuiving binnen de modaliteiten (enorme beperking van automobiliteit) een belangrijke oorzaak.
  5. Wij delen de ambitie dat bewoners belangrijk zijn, maar ook bezoekers uit binnen- en buitenland.
  6. Inzetten op meer wonen in de Binnenstad wordt door veel ondernemers onderschreven. Het is belangrijk om de kwantitatieve mogelijkheden te onderzoeken en realistische doelen te stellen.
  7. Aanpak Binnenstad is te veel beperkt tot maatregelen in slechts een aantal delen van de Binnenstad en in de tijd door een te beperkte horizon (tot 2025). Om alle relevante bepalende factoren een plek te geven is meer toekomstbeeld noodzakelijk.
  8. In de economie van de Binnenstad wordt het toerisme een te grote rol toegedicht. Andere segmenten leveren een veel belangrijkere bijdrage aan het welvaren van de stad.
  9. Om een goede discussie te hebben over het belang van de bezoekers moet het begrip beter uitgewerkt worden en de verschillende categorieën beter benoemd. Het belang van de niet-toeristische bezoeker wordt dan duidelijker.
  10. Pas op met uitspraken over economie en toekomst die alleen gebaseerd zijn op het coronatijdperk. Het belang van de bezoekerseconomie wordt daardoor in grote mate weggepoetst.
  11. Uitvoeringsprogramma en maatregelen:
   * Kwantitatieve onderbouwing ontbreekt
   * Diversiteit van het aanbod: duidelijk is wat we niet willen, wat we wel willen ontbreekt.
   * Prijsontwikkeling vastgoed en huur komen niet aan de orde.
   * Handhaving is doorslaggevend voor het slagen van welk beleid dan ook. Zowel kwalitatief als kwantitatief.
   * Inzet en volhouden schoon is van essentieel belang
   * Samenwerking tussen overheid en private partijen bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering steunen wij graag. Maar wel zo geïntegreerd mogelijk met alle stakeholders.
   * Ingrijpende maatregelen treffen individuele en groepen ondernemers onevenredig hard. Goed overleg gericht op gezamenlijke oplossingen is van het grootste belang
   * Overleggen tussen ondernemers en overheid is uitstekend, maar elke partij vanuit haar eigen verantwoordelijkheid.