Amsterdam groeit! Dat is geen wens of dreiging, maar een objectieve vaststelling. Amsterdam groeit in bedrijvigheid, inwonersaantallen en aantallen bezoekers. Amsterdam City juicht deze groei toe. Ondernemers, maar ook bewoners kunnen hiervan profiteren. Het is zaak om die groei te managen. Amsterdam City ziet hierbij de volgende prioriteiten.

1. Economische ontwikkeling

a. In het centrum van de stad is vooral de groei in toerisme goed merkbaar. Toerisme is goed voor de economie, voor werkgelegenheid en versterkt ook het cultureel aanbod en voorzieningenniveau voor de bewoners. Deze groei hoort onlosmakelijk bij de ontwikkeling van de stad tot “wereldstad”, Amsterdam City wil, waar mogelijk een bijdrage leveren aan het managen van deze groei en beheersen van de overlast, die er soms mee gepaard gaat.
bSpreiding en evenwicht  zijn sleutelbegrippen bij het faciliteren van de groei. Geografische spreiding richting de ring en daarbuiten is nodig, maar het centrum is het hart van de stad. Met een evenwichtige verdere ontwikkeling van zakelijke dienstverlening, creatieve sector, detailhandel, horeca, wonen, cultuur en toerisme blijft het centrum een aantrekkelijke plek voor iedereen. Goed om te wonen, te werken en te bezoeken. Denk bij spreiding ook aan spreiding in tijd. Niet alle momenten zijn even druk in de binnenstad.
c. Winkelen in de binnenstad dient aantrekkelijk te zijn voor bezoekers en voor Amsterdammers. Verschraling van het aanbod dient te worden tegengegaan door verbeteren van het vestigingsklimaat, daarbij inspelend op ontwikkelingen van winkelen als vrijetijdsbesteding. Diversiteit van het aanbod dient te worden bewaakt en beschermd door samenwerking tussen overheid, winkeliers en de vastgoedsector. Zelfstandige ondernemers helpen de diversiteit te bevorderen. De overheid dient het bestrijden van de monocultuur te faciliteren door juridische mogelijkheden te benutten. Het aanstellen van een retail-loods, die nauw samenwerkt met de straatmanagers, is een belangrijke stap om brancheren te bevorderen.
d. Het ontwikkelen van de Nieuwezijds Voorburgwal tot winkel- en werkgebied betekent een versterking van het aanbod, gecombineerd met spreiding binnen het centrum.
e. De Noordelijke IJ-oever heeft door haar ligging en huidige ontwikkeling de potentie om deel uit te maken van het centrum van de stad. Goede en snelle bereikbaarheid over, onder of door het IJ moet worden gegarandeerd.
f. Straatgerichte aanpak, door samenwerking van overheid met BIZ-en & ondernemersverenigingen dient verder te worden versterkt. Straatmanagers vormen de schakel tussen overheid en bedrijven. Deze relatie dient verder te worden geborgd en versterkt.

2. Bereikbaarheid

a. Een multifunctionele binnenstad vereist multimodale bereikbaarheid, dus ook met de auto. Goede alternatieven zullen autogebruik in de binnenstad kunnen doen afnemen. Maar houd de binnenstad voor iedere vervoersvorm bereikbaar en neem pas beperkende maatregelen, als de alternatieven goed voorhanden zijn.
b. Parkeren dient ook in de binnenstad mogelijk te blijven, voor hen die geen keuze hebben en/of bereid zijn de hoge kosten te dragen. Voor anderen (de meerderheid) dient goede parkeerruimte voor handen te zijn in de periferie van de stad, inclusief goed aanvullend (openbaar) vervoer naar het centrum.
c. Vergroot het aanbod van parkeergarages voor zowel bewoners, werkenden en bezoekers ten gunste van de openbare ruimte.
d. Laat het fietsgebruik niet de opvolger van de auto-problematiek worden. Zorg voor goede fiets infrastructuur en vooral voor stallingsmogelijkheden.
e. Goede bevoorrading is van levensbelang voor ondernemers. Bereikbaarheid en goede laad- & los mogelijkheden zijn dus een voorwaarde.
f. Venstertijden sturen de druk. Per gebied of straat dient sprake te zijn van maatwerk.
g. De overheid moet de regierol op zich nemen om op termijn te komen tot een integrale stadslogistiek, waarbij goederenvervoer efficiënt en op duurzame wijze kan plaatsvinden, met drastische reductie van overlast en aantallen bewegingen in de binnenstad. Bedrijfsleven en bewoners dienen actief deel te nemen in de planvorming.
h. Zorg voor openbaar vervoer mogelijkheden 24 uur per dag, zowel binnen de ring als in de verbinding met de (metropool)regio.
i. Groepsvervoer is een efficiënte vervoerswijze en essentieel voor specifieke doelgroepen. Dit moet op een aantrekkelijke manier mogelijk blijven, op welke manier ook. Bij touringcars dient het onderscheid gemaakt te worden tussen specifiek bestemmingsverkeer in de binnenstad en dagtochten.
j. De opening van de NoordZuid-lijn zal een enorme impact hebben op bereikbaarheid en vervoersstromen. De gemeente dient hierop in te spelen en durven voort te bouwen op deze effecten. Denk aan aanpassingen aan het bovengrondse OV netwerk, realiseren van transferia, uitbreiden van het metro netwerk (Six-haven, Schiphol, Oost-West-lijn) etc.
k. Hou de bereikbaarheid van de binnenstad op niveau. Ga niet schrappen in mobiliteiten zonder een alternatief.

3. Schoon/heel/veilig

a. Schoon, heel en veilig zijn voorwaarden die door zowel overheid als ondernemers worden gesteund. Samenwerking door stakeholders dient te worden versterkt en minder vrijblijvend te zijn voor beide partijen.
b. De overheid dient haar standaarden aan te passen (lees verhogen) aan de ambities en groeiverwachtingen, die de stad heeft. Schoon niveau A (abdicatieschoon).

4. Balans

De overlast, die met de groei gepaard gaat, dient te worden teruggedrongen door
a.   Aanscherpen van regelgeving en handhaving
b.   Ondernemers die hun verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van hun handelen en negatieve effecten zo veel mogelijk terugdringen.
c.   Goede communicatie en samenwerking tussen bewoners en ondernemers.
d.   Knelpunten in de openbare ruimte oplossen door spreiding, aanpassen van (loop)routes en sturen van mensen via (digitale) informatieverschaffing.
e.   Maatregelen te baseren op objectieve data. Geen voorrang voor harde roepers.

5. Relatie met de overheid

a. Vereniging Amsterdam City vertegenwoordigt de belangen van en namens de ondernemers in het centrum van de stad naar de overheid en naar bewoners, vanuit een gedeelde doelstelling: het hart van de stad voor alle belangrijkste stakeholders aantrekkelijk te houden. Amsterdam City is de lobbyist voor de ondernemers, een goede gesprekspartner voor de overheid.
b. Amsterdam City informeert de ondernemers en is dus afhankelijk van een goede communicatie met en informatievoorziening door de overheid.
c. Middels gebieds- of streetbranding wil Amsterdam City, gesteund door de overheid, komen tot een sterkere positionering, spreiding en ontwikkeling van de gebieden en daarmee gebieden aantrekkelijker maken voor Amsterdammers en groei goed faciliteren.
d. Amsterdam City pleit er voor de regeldruk voor ondernemers te reduceren, maar op belangrijke en relevante regels wel consequent te handhaven.
e. Amsterdam City heeft als zorg dat als de stadsdelen wegvallen er te weinig directe relatie is met het bestuur.
f. Vul na de verkiezingen de adviescommissies ook met ondernemers en niet alleen met bewoners.