De kleine en grote bedrijven in Amsterdam blijven werken aan de ondernemende stad Amsterdam. We doen dit graag samen met de gemeente Amsterdam. Hieronder bieden we daarvoor een handreiking aan het komende college van Burgemeester en Wethouders.

Een nieuw verhaal voor Amsterdam

Tijdens de lockdown en de nasleep daarvan hebben we ervaren dat Amsterdam niet alleen te véél bezoekers kan hebben, maar ook te wéinig. Veel van wat onze stad te bieden heeft is namelijk mede afhankelijk van deze bezoekers. Zonder hen zouden veel restaurants, winkels, musea, schouwburgen, clubs en het openbaar vervoer het moeilijk hebben.

Daarom willen we de komende collegeperiode meer aandacht voor de aard van het bezoek. Met de verhalen dat Amsterdam te druk, te vol, te vies en te plat is jagen we immers bezoekers weg die we graag willen ontvangen en die de stad verrijken, terwijl we de stad juist minder aantrekkelijk willen maken voor overlastgevers.

We hebben een nieuw verhaal nodig voor Amsterdam. Een stad waarin het prettig leven is, of je hier nu woont of op bezoek bent. Waarin we respect hebben voor elkaar. Een lieve stad ook, maar niet één waarin alles met de mantel der liefde wordt bedekt. Want er zijn genoeg onderwerpen die dringend om actie vragen.  Geef met ons uitvoering aan het adviesrapport van Amsterdam & Partners “Herontwerp bezoekerseconomie Amsterdam”.

Respectvolle bezoekers

Met het herstel van de bezoekerseconomie kunnen we de ambities van de stad helpen waarmaken. Beloon goed ondernemerschap en creëer bewust bezoek van respectvolle bezoekers.

Een stad waar bewoners graag verblijven trekt ook de bezoeker die komt voor het unieke karakter van de stad en respect heeft voor de stad en haar bewoners. Het alom bekende imago van vrijheid en diversiteit omarmen we nog steeds. Dit heeft immers geleid tot enorme creativiteit en diversiteit in de stad met haar mensen en haar cultuur. Dit willen we juist nu blijven aanmoedigen. Deze vrijheid betekent niet vrijblijvendheid. Het betekent ook niet dat respectloos gedrag is geoorloofd.

Schoon, heel en veilig

Zelfs toen er in de coronacrisis bijna geen bezoekers waren, was de stad nog niet schoon genoeg, ondanks alle verbeterprogramma’s. De door de gemeente zelf gewenste Schoonheidsgraad niveau B wordt in vele gevallen niet behaald. Een structureel schone stad is een basisbeginsel.

De veiligheid in de stad baart ons grote zorgen. De bestrijding van ondermijning, straatdealers, overlast en geweld op straat verdient grote aandacht. Daarnaast moet de nieuwe manier van digitaal aangifte doen beter gecommuniceerd worden.

We ontkomen er niet aan dat er een andere aanpak komt voor schoon en veilig. En dus meer geld. Als gemeente en bedrijven samen optrekken kunnen we meer bereiken. Wij zouden graag zien dat gemeente, handhaving, politie en straatmanagers per gebied samen doelen stellen en de uitvoering coördineren. Daar waar ondernemers goed georganiseerd zijn kunnen zij behulpzaam zijn voor een schonere en veilige buurt. Zeker daar waar BIZ of ondernemersvereniging streven naar een hogere schoonheidsgraad, niveau A. Door het optimaliseren van publiek-private samenwerking bereik je meer.

Slimme en gezonde stadslogistiek

De groei van de regio vraagt om slimme oplossingen voor bereikbaarheid en logistiek. Investeren in openbaar vervoer (24/7 door de hele regio) is nodig. Laat openbaar vervoer daarom leidend zijn bij de ruimtelijke ontwikkeling. Het is ook de hoogste tijd om de schop in de grond te zetten voor de bouw van in ieder geval de Oostbrug over het IJ. Een slimme en gezonde stadslogistiek vraagt om hubs aan de rand van de stad, microhubs in de stad en veilige voorkeursroutes de stad in. Verkeersmanagement en actuele informatie zijn essentieel, evenals voldoende laad- en losplekken. De erkenning van de onmisbare rol van Schiphol en haven zijn daarbij voor ons ook van groot belang.

Het bedrijfsleven kan een belangrijke bijdrage leveren aan een slimme en gezonde stadslogistiek. Bijvoorbeeld in afspraken over verkeersmanagement voor de bouw en met intelligent toegangsbeheer (zoals logistiek020.nl). Ook kunnen bedrijven en gemeente efficiëntere en duurzamere manieren ontwikkelen voor het bevoorraden van de stad vanuit de hubs, bijvoorbeeld voor de dagelijkse levering van levensmiddelen aan winkels en restaurants. Het is van belang dat gemeente en bedrijfsleven beter met elkaar in gesprek komen over de nu nog onbenutte mogelijkheden daartoe.

Een goede toegang tot het elektriciteitsnet is een absolute voorwaarde. Zorg voor de ontwikkeling van voldoende capaciteit en een eerlijke verdeling van de schaarste in de tussentijd.

Behoud en versterking van winkels

Winkels zijn van economisch belang en ook essentieel voor de leefbaarheid en levendigheid van de stad. Ze staan echter onder zware druk door een combinatie van factoren, zoals hoge huren en concurrentie van grote platforms. Er is samenhangend beleid nodig om winkels te behouden en ze aantrekkelijk te maken voor consumenten. Het ontwikkelen van gebiedsprofielen moet daar een belangrijk onderdeel van zijn. Op basis van deze gebiedsprofielen  is er focus op nieuwe identiteiten en optimalisatie van het imago. Bevorder de digitalisering van bedrijven. Vermijd daarbij zoveel mogelijk de eenzijdige afhankelijkheid van grote commerciële platforms, onder meer door lokale en coöperatieve alternatieven te steunen. De afhaaleconomie moet worden bevorderd, in tegenstelling tot de bezorgeconomie. Dat kan onder meer door het inbedden van afhaalpunten in winkelgebieden. Ook is het van belang om te kijken naar de belastingen, die nu eenzijdig drukken op winkels, maar niet op grote platforms. We pleiten voor het afschaffen van de reclamebelasting (in ieder geval voor kleine bedrijven) en het invoeren van een bezorgbelasting.

Ook is meer aandacht nodig voor voetgangers, want dat zijn de belangrijkste klanten voor winkels. We pleiten voor het aanleggen van voetgangersboulevards, bijvoorbeeld over de Herengracht, waardoor winkelgebieden met elkaar worden verbonden.

Hulp bij het vinden van de juiste medewerkers

De arbeidsmarkt functioneert nu niet optimaal omdat vraag en aanbod niet altijd goed op elkaar aansluiten. Wij willen graag dat het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam wordt voortgezet en nog veel verder wordt ontwikkeld. Wij willen dat werkgevers meer mogelijkheden krijgen om medewerkers te vinden die geschikt (te maken) zijn voor de vacatures die ze hebben. Dat vraagt niet alleen een beter toegankelijk integraal regionaal bestand, maar ook een beter toegesneden palet van opleidingen en begeleiding. En meer innovatieve arrangementen om te stimuleren mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Herstel uit corona

Zelfs als alle coronamaatregelen worden opgeheven en het coronavirus verdwijnt, zullen we de gevolgen ervan nog lang merken. Laat de termijn van uitstel van terugbetaling van lokale belastingen en heffingen aansluiten bij die van het Rijk. Neem ondernemers met schulden als specifieke doelgroep op in de pilot Pauzeknop van het actieplan ‘Veerkracht’, dat als doel heeft de door de coronacrisis getroffen Amsterdamse zelfstandigen te ondersteunen. Stimuleer het vormen van bedrijfsinvesteringszones in alle stadsdelen in Amsterdam. Maak de herverkiezing van BIZ-zen eenvoudiger. Deze tijd vraagt om bevriezing van de lasten, juist niet om verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB), van de toeristenbelasting/VMR, reclamebelasting en van de legeskosten. Bied ruimte voor ondernemerschap, o.a. meer ruimte voor het organiseren van  ‘kleinschalige’ evenementen.

Praktische plannen voor verduurzaming

Stimuleer verduurzaming, verantwoord gebruik van energie en de schaarse ruimte. 
Plannen van de gemeente voor verduurzaming van productie voldoen vaak niet omdat ze onvoldoende aansluiten op wat het bedrijfsleven nodig heeft om te kunnen bijdragen. Zo blijven ideeën voor het invoeren van zonnedaken achter bij de mogelijkheden, omdat er vele praktische problemen zijn die bedrijven daarbij hinderen. We sluiten graag met een nieuw college een convenant met vijf punten waarop we in samenwerking meer kunnen bereiken.

Een betere uitvoering

Een goede en efficiënte uitvoering van overheidstaken is voor ons van groot belang. Ondernemers zijn daarvan afhankelijk, bijvoorbeeld wanneer ze een vergunning nodig hebben. De uitvoering kan beter. Zo is het ons bijvoorbeeld een doorn in het oog hoe de screening voor BIBOB verloopt: traag en omslachtig. Het wantrouwen van elke ondernemer is de norm en belemmert een effectieve aanpak. De kosten voor een vergunning zijn verdubbeld en ondernemers gaan doorgaans maanden later open door niet transparante en inefficiënte processen. Maak meer gebruik van de kennis van ons als partners in de bestrijding van ondermijning. Pas eindelijk en consequent de zogenaamde MKB toets toe bij invoering van nieuwe regels, waarbij wordt gestreefd naar meer  effectieve, uitvoerbare regels en maatregelen die onnodige regeldruk en belasting van ondernemers voorkomen. Dit levert winst op voor zowel ondernemers als burgers en de gemeente zelf:

  1. Het draagvlak voor en de naleving van nieuwe regels is groter
  2. De kosten van nieuwe regels voor ondernemers en gemeente zijn lager
  3. De regels leveren minder belemmeringen op voor ondernemers om te groeien en te investeren in de kwaliteit van het bedrijf. 

Amsterdam 750 jaar

De komende collegeperiode valt samen met de opmaat naar de viering van Amsterdam 750 jaar. Wij zien dat als een mooie kans om samen te werken aan verbeteringen van de stad en die in 2025 te vieren. Het Amsterdamse bedrijfsleven heeft al het initiatief genomen voor Food Capital, om de stad te profileren als de plek waarin je als nergens anders gezond, lekker, duurzaam en betaalbaar kunt eten en met Gay Capital. Ook op andere onderwerpen kunnen ondernemers bijdragen. Daarmee maken we samen een nieuw verhaal voor Amsterdam.

Tot slot

Onze belangrijkste voorstellen vatten we samen in een schema, waarbij we onderscheid maken tussen wat we van het nieuwe gemeentebestuur vragen en hoe we als bedrijfsleven kunnen bijdragen.

Sommige van de ideeën die we hier presenteren zijn praktisch van aard en direct uitvoerbaar. Veel punten vragen echter om nadere uitwerking. Daarover gaan we graag met de gemeente in gesprek. We zien ernaar uit om met het nieuwe college af te spreken hoe we dit overleg in de nieuwe collegeperiode gaan voeren.

Wat MKB, KHN en Amsterdam City betreft organiseren we aan het begin van de collegeperiode een mini-conferentie, waarbij we afspraken maken over hoe we bovenstaande punten gezamenlijk kunnen oppakken. Hiermee vullen we de participatie paragraaf concreet in.

Het gezamenlijk bedrijfsleven kan veel meer betekenen voor de stad. Wij pakken onze rol graag.

Klik hier voor de volledige handreiking inclusief schema.