Na diverse overleggen met de BIZzen en ondernemersverenigingen uit de binnenstad van Amsterdam had Amsterdam City in juni een brandbrief geschreven namens de ondernemers.

De brief van 1 juli 2020 was gericht aan de Gemeenteraad en het College van B&W.

Begin november 2020, dus na 4 maanden, is er een antwoord gekomen vanuit het College. Voorals nog levert dit nóg meer vragen op als antwoorden.

  • Er wordt verwezen in de brief naar een brief aan de raad op 1 september over de toekomst van de bezoekerseconomie. Wat betekend dit precies voor de ondernemers in de binnenstad?
    Lees hier de brief waarover gesproken wordt.
  • Er wordt ook verwezen naar het herstelpakket van 2 september. “Samen sterker uit de crisis“. Ook hier; wat betekend dit voor ondernemers in de binnenstad?
  • Er wordt ook verwezen naar het Platform Veilig Ondernemen (PVO) waar met het bedrijfsleven afspraken zou zijn gemaakt over het bevorderen van Weerbaarheid van ondernemers tegen ondermijning.  Nu is Amsterdam City zeer betrokken bij het PVO. Wij zouden graag willen weten over welke concrete afspraken het gaat.
  • Uit het feit dat de gemeente na 4 maanden reageert op een brandbrief vanuit ondernemerszijde sterkt ons in het vermoeden dat Economie verre van prioriteit heeft.
  • Er wordt totaal niet ingegaan op het punt dat de stad aan het verloederen is qua schoonheid. Het wordt eerder viezer.
  • Er wordt op dit moment geen campagne gevoerd om bezoekers naar de stad te trekken. Het zou goed zijn om in elk geval in de startblokken te staan met een bezoekerscampagne voor als we wel weer bezoekers naar de stad kunnen trekken.
  • Er wordt in de brief veelvuldig verwezen naar gesprekken met ondernemers. De gesprekken zijn er wel degelijk geweest, maar de brief doet vermoeden dat er over allerlei zaken afspraken zijn gemaakt, of dat e.e.a. uitgebreid besproken is. De brief geeft geen antwoorden op de werkelijke vragen en noden van de ondernemers.

Wij zullen vanuit Amsterdam City verder in gesprek gaan om ECHT antwoord te krijgen op de eerder gestelde vragen.

Lees hier het antwoord van de Gemeente Amsterdam.

 

1 juli 2020

De Corona crisis dreigt de winkels in de Binnenstad om zeep te helpen!

Ondernemers willen dat de Gemeente haar prioriteiten bijstelt en zo snel mogelijk de bezoekerseconomie helpt herstellen.

Winkels en horeca vallen om

De Binnenstad van Amsterdam is voor een groot deel afhankelijk van bezoekers. En die laten het gedurende de maanden van crisis, en nog steeds, bijna geheel afweten. Winkelstraten zijn leeg, winkels kampen met omzetverliezen van meer dan 50%. Veel winkels zijn al definitief gesloten en in de komende maanden vrezen wij dat meer dan de helft van de winkels niet meer zal bestaan. Er resten dan lege winkelpanden en dichte etalages. Een woestenij van ellende!

En dit doet zich niet alleen voor in de zogenaamde toeristenwinkels, maar over de hele linie qua winkelgrootte en assortiment. Niet alleen komt er nu snel leegstand in het Kernwinkelgebied, maar ook in de belevenisbuurten als bijvoorbeeld De 9 Straatjes. Amsterdam doet het ook slecht in verhouding tot andere Europese grote steden. Dat is de wekelijkheid voor nu en straks!

Bezoekers blijven nog steeds weg en komen voorlopig niet terug

Uit alle cijfers (aantal bezoekers, omzetten, reserveringen) blijkt dat niet te verwachten valt dat de bezoekers snel in grote hoeveelheden zullen terugkeren. Ook dat is de werkelijkheid voor een lange periode.
De Binnenstad wordt veel sterke getroffen dan andere stadsdelen door het wegblijven van bezoekers. De belangrijke economische sectoren in de Binnenstad zijn immers veel meer afhankelijk van de bezoekersaantallen dan elders. Ook de afwezigheid van vele thuiswerkers doet zich sterk voelen, de Binnenstad is ook een heel belangrijke vestigingsplaats voor kantoren.

Gezondheid versus anti-toerisme beleid

De onterechte angst voor een snelle terugkeer van de grote aantallen toeristen zoals voor de Corona crisis het geval was, geeft een verkeerd perspectief voor een juiste afweging tussen gezondheidsrisico en toerisme beleid.
En toch koppelen het gemeentebestuur en de raad maar al te graag het gewenste anti-toeristen beleid aan de huidige crisis. Hiermee krijgt het gezondheidsbeleid een geheel verkeerde betekenis in relatie tot de bezoekerseconomie. Wij vinden dat in het evenwicht tussen gezondheid en economie een te eenzijdige keus gemaakt wordt!

De meeste ondernemers vinden ook dat we niet al die toeristen over de vloer moeten hebben, die hier alleen maar komen voor de drugs en ander slechts op massa toeristen gericht aanbod. Die toeristen zien we nu als eersten weer terugkomen. Maar in de heftige crisis van nu kunnen de ondernemers er absoluut niet mee akkoord gaan dat het anti-toerisme beleid misbruikt wordt om het brede aanbod in de Binnenstad af te breken.

En dat moet veranderen! Wij willen dat de Gemeente haar prioriteiten aanpast!

De Rijksoverheid versoepelt nu een groot aantal beperkende maatregelen, maar Amsterdam blijft stug vasthouden aan het eenzijdige veiligheidsbeleid gericht op beheersing van de pandemie. Dit beleid van louter beperkingen betekent de nekslag voor onze bezoekers economie. Ondernemers, bewoners, bezoekers zijn straks in even grote mate slachtoffers van een kapotte Binnenstad.

Wij willen dat de gemeente een aantal maatregelen treft om dit rampscenario te helpen voorkomen.

1. Maak het behoud van werkgelegenheid en een spoedig herstel van de bezoekerseconomie tot doelstelling van het beleid.

2. Geef amsterdam&partners nu opdracht om een campagne te voeren die erop gericht is bezoekers uit heel Nederland en de ons omringende landen aan te sporen om de Binnenstad van Amsterdam te bezoeken.

3. Herstel de bereikbaarheid van Amsterdam. Het Rijk heeft het reizen per Openbaar Vervoer weer genormaliseerd, maak daar gebruik van. Verlaag de parkeertarieven in de hele Binnenstad, garages staan nu leeg.

4. Faseer de grote Openbare Werken in de Binnenstad, en voorkom dat alle toevoerwegen tegelijk worden afgesloten. De knip in de Weesperstraat zorgt ervoor dat de Binnenstad vanuit oostelijke richting onbereikbaar wordt. De plek waarop de knip nu wordt gelegd, maakt het onmogelijk om via het Mr. Visserplein de Amstel te kunnen bereiken. Stel deze maatregel in ieder geval nu uit.

5. Verlaag de tarieven voor de zakelijke OZB, en de andere lokale lasten moeten verder omlaag. Geef ondernemers gedurende een langere periode afstel dan wel uitstel voor lokale heffingen.

6. Zorg voor voldoende en adequate handhaving. Maak veel meer budgettaire ruimte vrij om daarin te voorzien. Wij willen met elkaar dat de Binnenstad weer een aantrekkelijke verblijf-en woonplek wordt. Het gedrag van alle gebruikers is daarbij van verstrekkende invloed.

7. Houd de stad veel beter schoon. Zowel het overal aanwezige straatvuil als het grofvuil roepen een nog armoediger beeld op dan de gesloten ondernemingen op zich.

8. Intensiveer de aanpak tegen ondermijning. De bedreiging hiervan voor een ordelijke economie vormt zeker in deze tijden van crisis een grote uitdaging.