De gemeente informeert over de Stad in Balans. Amsterdam City vindt dat overlast in de binnenstad zo goed mogelijk moet worden tegengegaan. We werken daarom in verschillende projecten samen met gemeente en bewoners. Samen voor een gezellige en leefbare stad!

Hieronder de informatie van Team Balans van de Gemeente:
De Amsterdamse economie groeit, het aantal inwoners neemt toe en de stad is een populaire bestemming voor binnen- en buitenlandse bezoekers. Het succes van de stad biedt kansen, maar heeft ook een keerzijde en leidt tot een toenemende druk op de openbare ruimte en voorzieningen. Op een aantal plekken, zoals de binnenstad, leidt drukte tot onprettige situaties en overlast.

Stad in Balans in de tijd
Sinds 21 oktober 2014 is de bestuursopdracht Stad in Balans van kracht. De ambitie is om de groei van het aantal bewoners, bezoekers en bedrijven in de stad te faciliteren en in goede banen te leiden en de keerzijde van het succes aan te pakken. Daarop heeft het college diverse maatregelen genomen en beleidskaders opgesteld. In april 2017 heeft het college het Uitvoeringsprogramma Stad in Balans vastgesteld met een set aan maatregelen, experimenten en onderzoeken die bijdragen aan de vier geformuleerde doelen:

1. Meer kwaliteit en diversiteit van het winkel- en voorzieningenaanbod.
2. Verminderen overlast en grenzen stellen.
3. Beter gebruik maken van stad en profileren van de regio.
4. Meer ruimte op straat in drukke gebieden.

Gemeente en politie trekken samen op in het Binnenstad Offensief
Om de toenemende overlast en criminaliteit door de drukte in de binnenstad terug te dringen is een speciaal gezamenlijk team van handhavers van de gemeente en de politie gestart. In totaal zijn 140 handhavers van de gemeente en de politie beschikbaar voor het team. Zij hebben een gezamenlijke opdracht, een gezamenlijke briefing en dezelfde uitvalsbasis op het Steunpunt Nieuwmarkt. Het team is 24/7 inzetbaar en is er vooral op de momenten en plekken waar dit het hardste nodig is. Het team richt zich op het aanpakken van de grootste problemen, waaronder straatroof, zakkenrollerij, (nep)drugsdealers, overlast door drukte en verkeersgedrag dat tot overlast leidt. Vanaf 1 oktober wordt de extra inzet voortgezet met tweederde van de huidige extra inzet, en in het voorjaar 2018 wordt aan de hand van de situatie op dat moment bepaald hoe het verder gaat met de inzet van (politie)handhaving.

Maatregelen voor de hele (binnen)stad
Naast het Binnenstad Offensief heeft het gemeentebestuur in het kader van Stad in Balans nog meer maatregelen genomen om de drukte in goede banen te leiden. De volgende maatregelen zijn van toepassing op het hele centrum of de hele stad.

Diversiteit winkelaanbod
Voor in eerste instantie drie winkelgebieden wordt een straatgerichte aanpak uitgewerkt. Het gaat om de Damstraat, beide Hoogstraten en de Breestraten. Met bewoners, vastgoedeigenaren en ondernemers wordt een gezamenlijke straatvisie opgesteld, dat de basis vormt voor verdere samenwerking. Inzet is een vitale en diverse winkelstraat.

Verbod bierfiets.
Per november is het verbod op de bierfiets in delen van het centrum van kracht.

Overnachtingsbeleid.
De gemeente verleent geen medewerking aan nieuwe hotels in een groot deel van de stad. Per 1 januari is het uitgangspunt afhankelijk van de locatie “nee” of “nee tenzij”.

Aanvalsplan Schoon en inzet reiniging
De reguliere inzet door stadsdeel-Centrum bestaat uit dagelijks inzetten van een grote veegploeg (veegmachine, spoelwagen, voorvegers), een kleine veegmachine en meerdere malen per dag legen van de afvalbakken (tussen 6.30 en 23.30 uur). Vanuit het aanvalsplan schoon wordt op de Noordelijke Burgwallen aanvullend een stofzuiger voor zwerfvuil ingezet op woensdag t/m zondag tussen 18.00 en 23.30 uur. Extra schoonmakers worden ingezet voor het legen van afvalbakken in de avond, meer vegen door de kleine veegmachine en het extra handmatig vegen van het gebied tussen de Nieuwezijds Voorburgwal en Singel. Ook in de avonduren wordt gehandhaafd op afval dat op verkeerde tijden wordt aangeboden. Tenslotte werken ondernemers en gemeente onder andere op de Nieuwendijk en Damstraat actief met elkaar samen om afval nog beter in te zamelen.

Vaarsnelheid omlaag.
De vaarsnelheid op de Amsterdamse grachten is per 1 januari 2017 verlaagd van 7,5 naar 6 kilometer per uur.

Verplaatsen PTA.
-Amsterdam City vraagt zich af of dit de stad beter in balans brengt. Wij denken van niet.-
Het college heeft besloten de Passenger Terminal Amsterdam te verplaatsen. De belangrijkste reden voor verplaatsing van de PTA is de drukte in de stad. Deze verplaatsing is onderdeel van ‘Sprong over het IJ’. Hiermee wordt een netwerk van fietsbruggen, veren, en een metrostation op en rond het IJ gerealiseerd.

Afspraken met Air BnB en Meldplicht vakantieverhuur.
De gemeente heeft een handhavingsteam voor de aanpak van illegale vakantieverhuur. De gemeente heeft afspraken gemaakt met Air BnB over het maximaal aantal dagen (60 per jaar) dat een woningeigenaar de woning aanbiedt voor vakantieverhuur. Uit de eerste rapportage komen bemoedigende resultaten. Een motie in de Tweede Kamer biedt de gemeente meer mogelijkheden voor de aanpak van illegale vakantieverhuur. Vanaf 1 oktober 2017 voert de gemeente Amsterdam een meldplicht vakantieverhuur in om de illegale toeristische verhuur van woningen nog beter aan te kunnen pakken. Het maakt niet uit via welk platform de woning wordt verhuurd.

Touringcars uit centrum.
De gemeente werkt aan het transitieplan touringcar dat in fases wordt uitgevoerd. Het doel van dit transitieplan is om touringcars op termijn uit de binnenstad te weren. In april 2017 is de route Amstel en route Spuistraat zuid gesloten voor touringcars. In 2018 en 2019 wordt een inrijverbod op de stadshartlus en grachtengordel ingevoerd voor touringcars met uitzondering van ontheffinghouders.

Onderzoek vergunning- of registratieplicht van toeristisch aanbod in de openbare ruimte.
Op 16 mei 2017 heeft het college een onderzoek aangekondigd waarin zal worden gekeken welke mogelijkheden er zijn om een vergunning- of registratieplicht in te voeren voor op toeristen of toeristische activiteiten gerichte vormen van vervoer en -verplaatsingen. Het doel van de vergunning- of registratieplicht is deze activiteiten te kunnen reguleren en waar mogelijk te belasten.

Differentiatie toeristenbelasting.
Om de spreiding van toeristen te stimuleren wordt vanaf 2018 de toeristenbelasting gedifferentieerd. In het Centrum, Zuid, West en Oost (met uitzondering van IJburg) wordt de toeristenbelasting 6 procent en daarbuiten (Noord, Zuidoost en Nieuw-West) 4 procent. Voor vakantieverhuur, bed & breakfast en short stay wordt de toeristenbelasting ook 6 procent. Tevens is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de toeristenbelasting te differentiëren en te verhogen.

VHR stadsrondritten.
Per 1 januari 2018 wordt Vermakelijkhedenretributie voor aanbieders van stadsrondritten ingevoegd. Per 2019 wordt toeristenbelasting voor passagiers van cruises ingevoerd.

Citymarketing.
Sinds 2015 richt de citymarketing van de stad en de metropoolregio zich op spreiding van bezoekers over de regio en een grotere nadruk op business marketing voor bedrijven, start-ups, kenniswerkers en buitenlandse studenten. Daarnaast richt de citymarketing zich ook op Amsterdammers; Amsterdam Marketing organiseert onder andere al geruime tijde de Uitmarkt en is betrokken bij het Grachtenfestival.

Stadsbrede campagne voor een schone stad.
In het voorjaar van 2017 is de gemeente gestart met meerdere maatregelen gericht op gedragsbeïnvloeding om overlast van afval en verontreiniging tegen te gaan, waaronder een stadsbrede campagne om bewoners, ondernemers en bezoekers meer bewust te maken van de nut en noodzaak van een schone stad.

Maatregelen postcodegebied 1012
De gemeente neemt specifieke maatregelen voor het postcodegebied 1012, het gebied dat wordt begrensd door de Prins Hendrikkade, Geldersekade en Kloveniersburgwal, Muntplein en Singel. Het is de buurt waar de keerzijde van de groei zich heel nadrukkelijk toont en waar vaak sprake is van onprettige situaties en overlast.

Maatregelen specifiek voor het 1012 gebied zijn:

* Crowdmanagement Wallengebied.
Om bezoekersstromen beter in banen te leiden is een aanpak voor crowdmanagement in het gebied ontwikkeld. Hiervoor zijn scenario’s opgesteld die proactief ingezet worden op het moment dat grote drukte verwacht wordt. Bij de uitvoering werken gemeente en de politie samen. Tijdens de Paasperiode is als pilot crowdmanagement toegepast om tegengestelde stromen te voorkomen en bezoekers evenwichtig over het Wallengebied te verspreiden. Deze ervaringen worden meegenomen in de verdere uitwerking van het crowdmanagementplan voor het centrum.

* Convenant grote groepen.
In het convenant grote groepen zijn richtlijnen afgesproken met betrekking tot o.a. de omvang van groepen (maximaal 20-25 personen), het niet veroorzaken van lawaai en geen gebruik maken van drugs of alcohol. Daarnaast mogen gidsen bezoekers niet stil laten staan bij druktegevoelige plekken, zoals de stegen in het Sint Annenkwartier en de bruggen over de Oudezijds Achterburgwal. Ook wordt respect jegens de prostituees gevraagd, bijvoorbeeld door ze niet te fotograferen. Medewerking om de gedragsregels na te leven gebeurt op basis van vrijwilligheid. Het convenant is op 3 april getekend, inmiddels hebben zich ruim 50 partijen bij het convenant aangesloten. In oktober 2017 wordt geëvalueerd of het convenant voldoende resultaat heeft geboekt of dat stringentere maatregelen nodig zijn. Hiervoor werkt het college alvast aan opties zoals een vergunningen- of ontheffingsstelsel. Ook wordt gekeken of vermakelijkhedenretributie kan worden opgelegd.

* Oprichting 1012Inc.
In 2016 is het publiek-private investerings- en beheerbedrijf 1012Inc N.V. opgericht. Het doel is om de leefbaarheid in het gebied te verbeteren door strategisch vastgoed aan te kopen, te beheren en te zorgen voor een invulling die bijdraagt aan de leefbaarheid in de buurt.

* Onderzoek vaarverbod pleziervaartuigen in het Wallengebied.
Momenteel loopt er al een proef met een verbod om de Grimburgwal op te varen vanaf de Oudezijds Voorburgwal. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor een vaarverbod voor pleziervaartuigen in het Wallengebied, met als doel om de steeds groeiende overlast te verminderen.

* Oplossingen taxiproblematiek.
Naar aanleiding van het kentekenonderzoek Oudezijde is gebleken dat er in het gebied Oudezijde sprake is van veel rondjesrijdend verkeer dat voornamelijk bestaat uit taxi’s en auto’s die taxi-achtig gedrag vertonen. Het college werkt, samen met bewoners, hotels en Toegestane Taxiorganisaties, aan oplossingen voor de taxiproblematiek op en rond de Wallen, zowel op de korte termijn als op de langere termijn. Op dit moment wordt een pakket maatregelen uitgewerkt om in het eerste kwartaal van 2018 alle taxirondjes op de uitgaansavonden op te lossen. De maatregelen bestaat uit het plaatsen van klappaaltjes en verzinkbare paaltjes op strategische punten en het instellen van inrijdverboden. Doel van deze maatregelen is het weren van alle niet-bestemmingsverkeer tijdens de drie drukste uitgaansnachten binnen de drie deelgebieden Achterburgwallen, Nieuwmarkt en Lastage. De lange termijnvisie wordt na de zomer in detail uitgewerkt.

* Pilot hosts Wallengebied.
Samen met de net opgerichte BIZ Warmoesstraat gaat stadsdeel Centrum vanaf augustus tot eind 2017 een pilot uitvoeren met de inzet van hosts in een klein deelgebied (Warmoesstraat en omgeving maar met uitstraling naar een iets groter gebied). Het doel is bezoekers te informeren over het gebied, handige wandelroutes om zo opstoppingen te voorkomen, gedragsregels, goede voorbeeld geven en gedurende het weekend herinneren aan de gedragsregels. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de hosts op de Wallen worden ingezet om publiek aan te spreken op ongewenst en overlastgevend gedrag. Dat blijft een taak voor politie en handhaving. Ook op het Rembrandtplein en in de Kalverstraat zijn hosts actief in een samenwerking tussen gemeente en ondernemers.

Experiment Wastelab en biking bins.
Het Stad in Balans experiment “Wastelab en biking bins” biedt bewoners en bezoekers van de Wallen de gelegenheid hun gescheiden afval in te leveren in een zogenaamd ‘waste lab’ of bij rondfietsende bakfietsen met afvalbakken. Het Waste lab laat zien hoe je afval verder kunt recyclen. Dit experiment probeert een van de drukste buurten van de stad schoner, slimmer en groener te maken.

Experiment leefbaarheid en verblijfskwaliteit Damstraat
In de Damstraat is een experiment gestart met tijdelijke maatregelen (gedragsbeïnvloeding) om leefbaarheid en verblijfskwaliteit in de straat te vergroten.

Experiment Fietsparkeren op de Dam
Met een slimmere indeling van de ruimte (bloembakken) en fietscoaches wordt geëxperimenteerd met het beheersbaar maken van het fietsparkeerprobleem

Experiment Looproute van CS naar de Plantage
Op 9 juni is Offroute gestart: een wandelroute om bezoekersstromen in de binnenstad meer te spreiden. Tijdelijk is de Offroute extra goed zichtbaar, dankzij groene pijlen op straat. Deze pijlen nodigen bewoners en bezoekers nadrukkelijk uit verder te lopen dan het drukke stadscentrum en ook het veel rustigere Plantage Amsterdam aan te doen.