Hét thema van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zal zijn; hoe gaan we om met de drukte in de stad? In mei 2015 had B&W van Amsterdam een voorzichtig begin gemaakt met “Stad in Balans“. Groei als positieve ontwikkeling maar volgens het college was het evenwicht zoek. Maar wat zijn de resultaten nu vanuit het programma “Stad in Balans”?  De Rekenkamer heeft onderzocht of er vanuit de gemeente voldoende wordt gedaan om de balans tussen leefbaarheid en de teogenomen drukte in de stad te bewaken. Er zijn meer bewoners (> 90.000 sinds 2000) en meer bezoekers (> 2 mln sinds 2011). De overlast meldingen nemen toe.

Kern van Stad in Balans was het spreiden van drukte.

Het rapport van de Rekenkamer geeft aan dat de doelen nog weinig concreet zijn. De drie doelen waren:
1. De stad voor iedereen aantrekkelijk en gastvrij
2. Het inzetten op groei en welvaart
3. Menselijke maat als maatstaf.
De doelen zouden vanuit Stad in Balans worden voorzien van indicatoren. Dat is niet gebeurd, wat zoveel betekend dat de gemeente geen handvatten heeft om sturing te geven aan het beleid.

Het nieuwe hotel- en evenementenbeleid heeft niet geleid tot aanpassing van de visie van Stad in Balans. Visie en beleid beginnen uit elkaar te lopen.

In de gebiedsplannen zijn er activiteiten opgenomen die gericht zijn op het bestrijden van overlast. Amsterdam City ondersteunt deze zienswijze aangezien wij denken dat het niet zozeer de drukte is wat het probleem is maar vooral de overlast veroorzaakt door drukte.

De ingezette experimenten zijn nog maar weinig effectief en leveren nog weinig informatie op die kan helpen bij het maken van keuzes.

De Rekenkamer gaat verder in het rapport. De capaciteit van het coördinerend team van Stad in Balans is gering. We zien dat ‘balans’ vanuit het team Stad in Balans bij verschillende organisaties nadrukkelijk onder de aandacht wordt gebracht. Van regie, coördinatie en sturing is echter nauwelijks sprake. Verder constateren we dat de bestuurlijke verantwoordelijkheden nog onvoldoende helder beschreven zijn.

Waarom is het beleid nog onvoldoende concreet uitgewerkt?

Als mogelijke oorzaken worden genoemd;
1. Vanwege de economische crisis had economische groei prioriteit.
2. De afweging van kosten en opbrengsten van bezoekers aan de stad is complex.
3. Er is weinig bekend over wat de stad, de inwoners en de toeristen aan kunnen.

Wat zijn de zeven aanbevelingen van de Rekenkamer?

Vier aanbevelingen geven richting aan het vergroten van de kennis over de problematiek van drukte en overlast en aan mogelijke oplossingen hiervoor.
Twee aanbevelingen gaan over het bepalen van de koers en over de noodzaak deze bij te stellen als er sprake is van veranderende omstandigheden.
Een laatste aanbeveling betreft de versteviging van de positie van het team Stad in Balans.

Het college neemt de aanbevelingen over en schrijft een brief waarin de ambitie van 2017 & 2018 wordt omschreven.