Onderstaande tekst is uitgesproken door Willem Koster, voorzitter Vereniging Amsterdam City tijdens de jaarvergadering. Bij de jaarvergadering was het nieuwe bestuur van stadsdeel Centrum aanwezig.

Een nieuwe lente een nieuw geluid.

Welkom nieuw stadsbestuur en nieuw DB stadsdeel. Wij hopen op een prettige en inhoudelijk interessante samenwerking. Amsterdam City is politiek kleurenblind. Wij zijn alleen geïnteresseerd in beleid en uitvoering los van politieke achtergrond.

Wij zijn niet alleen maar geschrokken van het kneiterlinks college. Als ondernemers in Binnenstad zien ook wij ons geconfronteerd met de uitdagingen die de snelle groei van de stad oplevert. Die uitdagingen raken ons ook, net als de bewoners. En de bezoekers ervaren ook de overlast van teveel op een bepaalde plek. Wij nemen ook onze medeverantwoordelijkheid voor het zoeken naar en implementeren van oplossingen, waarvan we weten dat ze niet allemaal even prettig zijn.

Maar wat ons betreft is die groei op zich juist goed. Ons staat de recente crisis nog vers in het geheugen, met alle problemen waarvoor wij ons gesteld zagen. Gelukkig zijn krimp, dalende inkomens, terughoudende consumptie en krappe budgetruimte van de overheid verminderd, juist dankzij die groei. Laten wij dus ook onze zegeningen tellen. En groei zien als de belangrijkste bron van toekomstige welvaart.

De groei stelt ons voor problemen van andere aard. Toenemend inwonersaantal, stijgende bezoekaantallen met verschillende herkomst en met velerlei bezoekdoelen. Lang niet allemaal toeristen, maar juist ook gebruikers van de stad. Werken, ontmoeten, creatieve omgeving, kortom inspiratie voor heel veel mensen. Die moeten wij juist faciliteren als stad, want daar hangt onze toekomstige welvaart vanaf. En ook zij zorgen voor toenemende drukte in de stad. Net als alle binnenlandse en buitenlands toeristen, die in onze openbare ruimte verblijven. Ook zij zijn hartelijk welkom. Wel met beperkingen op het vlak van gedrag, dat opeen aantal plekken veel overlast kan veroorzaken.

Dat geldt overigens ook voor het gedrag van een aantal ondernemers, die zonder zelf iets toe te voegen aan de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de stad alleen maar willen profiteren van die stroom toeristen. Ondernemen in een maatschappelijke omgeving, die je moet delen met vele andere functies en belangen, vergt een langere horizon en oog voor het collectieve belang. Voor dat collectieve belang staat Amsterdam City, daarop richten wij onze belangenbehartiging en onze rol als stem van de ondernemer.

Het betekent niet dat wij die stem niet zullen laten horen als er op onevenwichtige wijze beleid wordt ontwikkeld of maatregelen in uitvoering komen die het bestaande evenwicht in de stad al te zeer verstoren ten nadele van ons belang. Want wij pretenderen dat ons belang in grote mate bijdraagt aan de voorspoed en leefbaarheid voor allen in de binnenstad.

Vanuit die uitgangspunten willen wij graag de samenwerking zoeken met het nieuwe college en het nieuwe bestuur van het stadsdeel.

Bewoners en ondernemers.

Wij stellen ons ook open als gesprekspartner naar de bewoners. Immers werkers en bewoners vormen samen de stad en zeker ook ons Centrum. Wij vinden het van groot belang om te zoeken naar die punten waarin wij elkaar kunnen vinden in een gezamenlijk doel. Verschillen benoemen en je daarop vastpinnen is niet moeilijk. Maar nuttig is juist het zoeken naar waar je het over eens bent. Samen met de collega’s van KHN Amsterdam hebben wij ons pact geformuleerd met de bewoners waarin wij aanbevelingen doen hoe wij willen bijdragen aan de leefbaarheid voor ons allemaal. Natuurlijk juist op die punten die samenhangen met de snelle groei en de toenemende bezoekersstromen.

Het beïnvloeden van het gedrag van de bezoekers, het stellen van regels en vooral ook het handhaven daarop. Want iedereen is het over een ding hartgrondig eens: zonder meer en zichtbare handhaving kunnen we de problemen niet de baas. En zonder duidelijkere regels ben je kansloos in grote steden als Amsterdam. Met zo een grote concentratie van zoveel functies die elkaar in de openbare ruimte verdringen moet je de processen veel beter managen. Ook ondernemers zullen dat moeten aanvaarden. Als we ons eigen Amsterdam willen behouden kan dat niet zonder beperkingen.

Participeren en invloed.

Zoals gezegd zijn wij graag gesprekspartner van de gemeente. Maar geen vrijblijvende. Omdat het ook onze stad is. Stemmen mogen wij als ondernemers niet, maar wij willen wel echt meedoen. Op inhoud en invloed. Niet om in het kader van participatie gehoord te worden en een “Vinkje” in het vakje ”gesproken met” te krijgen, of in een raadsvergadering 2 minuten te mogen inspreken, maar als erkende partij die werkelijk gehoord wordt. Wij hebben gemerkt dat in de afgelopen 4 jaar periode er best verbetering te zien is geweest. De stem van de ondernemer telt echter nog niet voldoende mee. Vaak is er bij de gemeente de behoefte om zich zelf te zien als de oplossing en niet als een speler die samen met anderen het spel speelt, met behoud natuurlijk van haar eigen eindverantwoordelijkheid.

Wij zijn heel benieuwd naar de uitwerking van het nieuwe bestuurlijk stelsel. Vooral over de verhouding tussen college en stadsdeelbestuur. In hoeverre men het eens kan worden over de grens waar beleid en uitvoering beginnen, respectievelijk ophouden. Wij zijn niet alleen maar benieuwd uit nieuwsgierigheid, maar er is voor ons groot belang in gelegen tot wie wij ons moeten wenden om invloed uit te kunnen oefenen op zowel beleid als uitvoering.

Drukte

Tot slot wil ik nog terugkomen op het drukte beleid. Het is een mix van zoveel verschillende aanpakken waar zoveel andere beleidsterreinen door geraakt worden. Waar het gaat over verkeer, parkeren en logistiek, over Openbaar Vervoer, over inrichting en benutting van de openbare ruimte, over diversiteit van het winkelaanbod, over snel stijgende huren en verdringing, over de touringcars en hun nut, over overnachtingsbeleid, over de plek van de PTA. Er valt zoveel over te zeggen, dat ik er vanavond niet echt over kan beginnen. Daar zijn genoeg andere gelegenheden voor.

Wel wil ik nog eens extra aandacht vragen voor de toekomst. Veel wordt er nagedacht en gesproken vanuit tegengaan en beperking. Daar is niets tegen, integendeel dat moet ook. Maar belangrijker naar de toekomst is om je in concrete zin af te vragen hoe je er voor moet zorgen dat je de sterke, groei van alle stedelijke functies waaronder de snelle toename van bezoekers juist kunt accommoderen. Omdat deze groei een autonoom karakter heeft in alle grote stedelijke agglomeraties in de wereld. En die groei blijft! De enige echte richting is spreiding over grotere gebieden in de stad, in de regio en in de Randstad. Het gaat daarbij juist niet over concentratie van activiteiten in de bestaande ruimte, maar over verruiming van gebied. Met alle randvoorwaarden die daarbij horen als versterking van verkeer en vervoercapaciteit en netwerk, woningbouw, ruimte voor economische functies en interessante bezoekdoelen binnen en buiten het Centrum.

Die uitdagingen moet je concreet aangaan op alle stedelijke niveaus, en niet alleen vanuit lange termijn perspectief, maar hier en nu. De toekomst is echt allang begonnen en we hebben ons dat niet tijdig gerealiseerd, laat staan dat we er op geanticipeerd hebben. De politieke levensduur van het bestuur van telkens 4 jaar beperkt de mogelijkheden voor een stevig lange termijn beleid.
En dat kan Amsterdam niet alleen. Daar hebben we anderen bij nodig. De regio en daarbuiten. Dat vereist een andere attitude van ons Amsterdammers en ons Amsterdamse bestuur in de richting van anderen.

En daar hebben wij een hekel aan. Amsterdamse arrogantie belemmert ons om echte samenwerking te zoeken met andere belanghebbenden. Of die nou in den Haag zitten of in de regio. Als we onze focus niet gaan verleggen naar buiten de stadsgrenzen, gaan we de groei niet in goede banen leiden.

Ook voor dat gesprek zijn ondernemers beschikbaar. Wij worden minder gehinderd door formele termijnen en grenzen. Omdat ondernemers belang hebben bij duidelijkheid en gelijkgezindheid op langere termijn. Laten wij met elkaar die belangrijke gesprekken voeren op een gelijkwaardige basis. Om de toekomst van een leefbare en economische stad en regio te verzekeren.