Gelukkig heeft de stad Amsterdam een Stadsregisseur; Gert Oosting. Hij probeert alle planningen van de verschillende grote werkzaamheden in de stad zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit wordt beschreven in het Uitvoeringsprogramma 2017-2019. Dit programma is nog in concept en Amsterdam City geeft een reactie op dit concept. Veel van de opmerkingen in de reactie hebben te maken met een goede afstemming met de omgeving en met name de ondernemers. Daarnaast is het natuurlijk van belang dat de bezoekers zo goed mogelijk alternatieve routes aangeboden krijgen bij (langdurige) opbrekingen.

Concept uitvoeringsprogramma 2017-2019

Het Uitvoeringsprogramma 2017-2019 is een overzicht van de belangrijkste geplande infrastructurele werkzaamheden op de doorgaande wegen (hoofdnetten) in Amsterdam en de eisen die aan deze werkzaamheden gesteld worden. Evenals voorgaande jaren bieden wij u als koepelorganisaties de gelegenheid om het concept-programma samen met de stadsregisseur te bespreken voordat deze wordt vastgesteld door B&W. Uw reacties zullen we met het concept-Uitvoeringsprogramma meesturen aan het bestuur.

Voorlopige reactie Amsterdam City op het uitvoeringsprogramma 2017-2019

13 januari 2017

Naar aanleiding van het op 9 januari 2017 gepresenteerde Uitvoeringsprogramma informeren wij u als volgt. Dit is een voorlopige reactie aangezien we één week reactietijd hadden.
Amsterdam City is blij dat er nog steeds een Stadsregisseur is om de planning van de diverse projecten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

 

Communicatie belanghebbende

Amsterdam City heeft in het verleden vaak aangegeven, dat bij (weg)werkzaamheden de communicatie naar de direct belanghebbenden zeer belangrijk is. Wij willen u complimenteren met de uitstekende communicatie naar de belanghebbenden bij het huidige Leidseplein project. Wij hopen, dat andere toekomstige projecten een voorbeeld zullen nemen aan de communicatielijnen die op poten zijn gezet door de projectmanager van het Leidseplein.

Communicatie reizigers

De communicatie naar de reiziger kan beter. Op de Stadhouderskade staat nu op een Drip, dat de automobilist niet meer via de Munt naar het Rokin kan reizen. Einde Boodschap! Hoe nu verder zal de automobilist denken? Bij de projecten moet nog beter nagedacht worden over de omleidingsroutes (ook bij definitieve verkeersmaatregelen). Hoe geven wij deze aan en waar beginnen wij deze aan te geven? Moet de reiziger bij de werkzaamheden aan de N200 de afslag S102 gebruiken of is dat ook niet verstandig gezien de werkzaamheden aan de Westbuis van de westertoegang? Kunnen de automobilisten dan beter al op de A-10 vernemen dat zij beter kunnen doorrijden naar de S114 of S116? Zaken waaraan vooraf moet worden nagedacht.

Bruggen Vijzelstraat

Welke consequenties hebben de afsluiting / werkzaamheden aan de Vijzelbruggen op de huidige planning?

Dok model -Zuidas

We verwachten dat de bouw van het Dok model een zware last zal zijn voor de doorstroming op de ring A10 en het onderliggende wegennet. Is het niet beter om dit project pas aan te vangen als de volgende projecten gereed zijn: plus netwerk in Stadsdeel Zuid, renovatie N200, herinrichting Prins Bernardviaduct en de verdieping van de onderdoorgang van de Westbuis van de Westertoegang? Tijdens de bouw van het Dok model moeten de corridors in ieder geval vrij zijn van werkzaamheden.
De gemeente Amsterdam dient voor dit project stadsbreed een communicatie kanaal op te richten. Deze werkzaamheden zullen immers ook de ondernemers in de binnenstad treffen. Zij moeten hun klanten / leveranciers inlichten welke alternatieve routes voorhanden zijn. Gaat de gemeente hiervoor een bereikbaarheidsapp o.i.d. lanceren?

N200

Zoals aangegeven zouden deze werkzaamheden ons inziens klaar moeten zijn als wordt begonnen met het Dok model op de Zuidas. Wat wordt de alternatieve route, omdat de S102 wellicht ook niet handig is gezien de werkzaamheden aan de Westbuis van de westertoegang. Kunnen deze werkzaamheden wel gelijk plaatsvinden met de renovatie van de ring West? Kan dit project niet sneller uitgevoerd worden? Worden deze werkzaamheden ook al weergegeven op de A9? Wordt er dan verwezen naar de A5?

Prins Bernhardplein

De werkzaamheden aan dit plein zijn gelijk met de renovatie van de N200 en de ring West. Amsterdam City zou deze planning liever anders zien c.q. hier dient een goede monitoring plaats te vinden, zodat de bereikbaarheid van het centrum gewaarborgd blijft.

A10 West

Laat de renovatie van het wegdek niet gelijk lopen met de werkzaamheden aan de N200 en werkzaamheden Prins Bernhardplein.

De Entree

Voor dit project is de communicatie naar de belanghebbende en de “onwetende automobilist” zeer belangrijk. Voor de communicatie naar de belanghebbende pleiten wij voor eenzelfde projectmanagement als bij het Leidseplein project. Wij zouden het verstandig vinden, dat de gemeente hiervoor een projectmanager van de gemeente aanstelt. Ondanks, dat de aannemer in dit project de verantwoordelijkheid krijgt om een eigen planning te maken en communicatieplan, heeft het verleden bewezen, dat de communicatie tussen aannemers en ondernemers nooit optimaal verloopt (Stadhouderskade en Utrechtsestraat als twee voorbeelden). Zet boven de aannemer een projectmanager van de gemeente die de communicatie verzorgt.
Voor de automobilist dient het duidelijk te zijn hoe zij het Entree gebied het beste kunnen bereiken. Wellicht dient dit al op de ring A10, A2, A1 etc. aangegeven te worden.
Onderliggende wegennet
Punt van zorg blijft, dat nog steeds niet alle projecten worden aangemeld bij de Stadsregisseur. Hoe kan de discipline hierin vergroot worden? Bij veel van de komende werkzaamheden is het namelijk essentieel, dat het onderliggende wegennet vrij blijft van stremmingen of opbrekingen die niet aangemeld zijn en toch uitgevoerd worden (zie werkzaamheden PH kade, waarbij het centrum verstopt raakte).

Navigatie

Het is goed, dat er samenwerkingsverbanden zijn met Google en Tom Tom. Wordt deze samenwerking uitgebreid naar ook de andere navigatiebedrijven? Hoe zorgen Tom Tom en Google, dat de werkzaamheden / omleidingsroute geïntegreerd worden in hun systemen? Is deze navigatie dan bij Tom Tom alleen bekend bij online klanten. Hoeveel klanten krijgen de nieuwe routes daadwerkelijk te zien bij Tom Tom autobezitters? Wie geeft binnen de gemeente aan, dat wegen weer beschikbaar zijn aan deze bedrijven? Hoe is dit alles geborgd?

Controle op doorstroming

Bij grote projecten zouden wij graag zien, dat de afdeling “borden” wekelijks controleert of de borden nog wel de juiste kant wijzen en/of zichtbaar zijn en/of weggehaald kunnen worden. Less is more.

Amsterdam blijft bereikbaar!

Wij zien, dat er veel grote projecten op stapel staan die hun impact op de bereikbaarheid van Amsterdam zullen hebben. Wij vragen de gemeente om goed na te denken over de communicatie. Vertel hoe de gemeente wel bereikbaar is in plaats van te vermelden, dat plaatsen minder goed / slecht bereikbaar zullen zijn de komende jaren. Amsterdam heeft qua bereikbaarheid al een slecht imago. Laten we er gezamenlijk voor zorgen, dat dit imago niet nog verder verslechterd.