In een brief aan de burgemeester maakt Vereniging Amsterdam City duidelijk dat de conclusie in het onderzoek over het experiment mondkapjes afgewezen wordt.

Klik hier om de volledige brief te lezen.

 

Hieronder een gedeelte uit de brief aan de burgemeester;

Wij hebben ons in hoge mate verbaasd over de uitkomst van deze evaluatie, vooral met betrekking tot het effect op het aantal bezoekers in de relevante straten en gebieden. In de evaluatie wordt gesteld dat dit effect er niet geweest zou zijn, terwijl zowel de visuele waarneming van ondernemers in de straat en de reguliere continue tellingen van het aantal passanten -zoals de ondernemers die laten verrichten- een heel ander beeld laten zien. Wij wijzen er overigens op dat de doelstelling van het experiment met de draagplicht niet primair gericht was op het beperken van het aantal bezoekers, maar op het extra bewustmaken van de Corona gedragsregels, vooral van de 1,5 meter regel.

Wij merken op dat de negatieve werking van de mondkapjes in de visuele waarneming door de ondernemers direct in hevigheid zichtbaar en merkbaar was. En dat de draagplicht door veel bezoekers als belemmerend werd ervaren. Dat effect werd gelijkelijk gevoeld in de aanpalende straten, die eveneens minder werden bezocht, omdat bezoekers ook de aanpalende straten en gebieden links hebben laten liggen. Immers je bezoekt niet alleen de straten waar mondkapjes verplicht zijn niet, maar je mijdt het gebied als geheel.

Nu blijkt uit de verantwoording van het evaluatieonderzoek dat juist die aanpalende straten als referentiekader zijn gebruikt om de geconstateerde daling van het aantal bezoekers mee te vergelijken. Het kan geen verwondering wekken dat tussen die beide soorten straten weinig verschil kon worden geconstateerd. Maar het is onacceptabel om daarmee te onderbouwen dat de mondkapjes geen verschil hebben gemaakt bij het aantal bezoekers.

Onze tellingen geven aan dat er wel degelijk sprake was van een duidelijke teruggang in bezoekers. Daar waar de bezoekcijfers na de dramatische maanden (-/-70% t.o.v. vorig jaar) in het begin van de pandemie juist in juni en juli weer wat begonnen te stijgen (-/-50-60% t.o.v. vorig jaar) kwam er na de invoering van de mondkapjes het bezoekcijfer opnieuw op rond de -/- 65% uit.

De conclusie die in het onderzoek getrokken wordt dat er geen effect is geweest op het bezoekersaantal wijzen wij volstrekt af.

In de conclusies die de onderzoeker uit de evaluatie trekt, maken wij op dat de mondkapjesplicht opnieuw een instrument kan zijn, in het geval dat het aantal besmettingen weer te sterk zou stijgen. Voor dat geval willen wij er op wijzen die herinvoering ervan wel degelijk een forse economische schade voor ondernemers zou betekenen.