Aanvragen straatmanagement subsidie voor 1 jan. 2018

Om de straat of het plein aantrekkelijk te houden hebben Ondernemers- en BIZ verenigingen vaak een straatmanager in dienst. De gemeente ziet absoluut een toegevoegde waarde in goed georganiseerde straten. Daarom heeft de gemeente Amsterdam ook in 2018 weer besloten dit straatmanagement voor maximaal 50% te ondersteunen. Op 14 november 2017 is deze brief verstuurd aan alle Ondernemers- en BIZ verenigingen van stadsdeel Centrum. Let erop dat de subsidie voor het einde van 2017 is aangevraagd.

Hieronder de tekst van de brief:

De gemeenteraad heeft de begroting voor 2018 van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum goedgekeurd. Voor 2018 zijn er weer financiële middelen beschikbaar om aan ondernemersverenigingen een subsidie te verstrekken voor de medefinanciering van de loonkosten van de straatmanager.

Aanvragen
Omdat het begrotingsbedrag voor loonkostensubsidie voor straatmanagement beperkt is, vragen wij u de aanvragen vóór 1 januari 2018 in te dienen. Wij krijgen dan een goed overzicht van de ingediende kosten om een goede verdeling te kunnen maken.

U kunt uw subsidie online aanvragen met e-Herkenning via deze link
De organisaties die geen e-Herkenning hebben, kunnen het aanvraagformulier downloaden via de site van de gemeente Amsterdam
Het aanvraagformulier kunt u ondertekend door een bestuurslid van de vereniging mailen naar subsidies@amsterdam.nl

Bij de subsidieaanvraag levert u conform de subsidieverordening de volgende gegevens aan:

  1. Een werkplan met een beschrijving van de activiteiten en de doelstellingen en resultaten die daarmee worden nagestreefd. Aangegeven moet worden hoe de activiteiten aan het doel bijdragen en in welke mate de activiteiten zijn gericht op de gemeente en op de door de gemeente vastgestelde doelen of beleidsterreinen; het mag ook een BIZ-plan zijn waaruit blijkt wat de plannen en prioriteiten zijn voor het komende jaar.
  2. Een begroting met daarin een overzicht van de geraamde kosten en uitgaven met betrekking tot de subsidie; (wanneer er een offerte is uitgebracht, de offerte meesturen);
  3. Een opgave van het aantal uren per week waarvoor de ondernemersvereniging een straatmanager inhuurt of in dienst heeft;
  4. Een afschrift van het jaarverslag en de jaarrekening van de aanvrager van het voorgaande jaar.

Regelgeving
Op de subsidieaanvraag is de volgende regelgeving van toepassing:
• Algemene wet bestuursrecht;
• Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013;
• Subsidieregeling Economische stimulering binnen het gebiedsgerichte werken.

Hoogte subsidiebedrag
• Ondernemersverenigingen die starten met de inzet van straatmanagement ontvangen de eerste twee jaar jaarlijks een bijdrage van maximaal 75% van de loonkosten van de straatmanager;
• Ondernemersverenigingen die voor het derde jaar en daarop volgende jaren straatmanagement inzetten, ontvangen jaarlijks een subsidie van maximaal 50% van de loonkosten van de straatmanager;
• De subsidie voor straatmanagement wordt uitsluitend verleend bij de inzet van ten minste 4 uur straatmanagement per week. Het maximaal aantal subsidiabele uren bedraagt 24 uur per week;
• De hoogte van de subsidie wordt gebaseerd op een normbedrag voor de loonkosten van een straatmanager van € 60.000,00 per jaar bij een 40-urige werkweek.
(Subsidieregeling economische stimulering binnen het gebiedsgericht werken artikel 4.3.3 a t/m d)

Overige verplichtingen
Verenigingen die subsidie ontvangen voor straatmanagement, verplichten zich om met een bestuurslid deel te nemen aan het Ondernemersoverleg en hun straatmanager te laten participeren in het Straatmanagersoverleg.

Beslissing dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur kan, wanneer het bedrag dat in de begroting beschikbaar is onvoldoende is om alle aanvragen te honoreren, overgaan tot een lagere subsidietoekenning. De subsidieregeling is namelijk geen open einde regeling. Hierbij geldt het principe van op volgorde van binnenkomst behandelen. Als tijdstip van indiening geldt daarbij het moment waarop de aanvraag compleet is.

Doel subsidieverlening straatmanagement
Het doel van de subsidieverlening is het verbeteren van het economisch klimaat in een straat, buurt of plein door betere communicatie en samenwerking tussen ondernemers onderling en een betere communicatie en samenwerking tussen ondernemers ( vereniging), stadsdeel en politie.
Wanneer de subsidieverlening naar het oordeel van het dagelijks bestuur hier niet aan bijdraagt, zal de subsidie worden geweigerd. Weigeringen vinden plaats op grond van de in hoofdstuk 4, artikel 9 van het ASA 2013 opgesomde weigeringsgronden.

Voor vragen of nadere uitleg kunt u bellen met Immelien Visser of Miranda van Heiningen,
telefoon 256 4870, e- mail immelien.visser@amsterdam.nl of m.heiningen@amsterdam.nl