Kickstart voor aantrekkelijke winkelstraten

We kunnen aan de slag om de stad nog aantrekkelijker te maken! In het rapport “Rapport sturen op een divers winkelgebied”  staan genoeg “instrumenten” om te beginnen in onderstaande drie straten.

  1. Damstraat: een gebied dat men in de publieke opinie duidelijk associeert met verschraling van winkel- en voorzieningenaanbod en waar negatieve en ongewenste uitwassen van monocultuur verhoudingsgewijs in grote mate aanwezig zijn.
  2. Breestraten en Hoogstraten: een gebied waar teruglopen van diversiteit op de loer ligt maar waar al wel eerste initiatieven worden ontplooid met stakeholders in de straat teneinde dit verschralingsproces niet te laten ontsporen.
  3. Spuistraat (zuid): een gebied waar het proces tot monocultuur en verschraling nog niet te lijkt te zijn begonnen, maar waar het al wel bij de stakeholders hoog op de agenda staat om dit te voorkomen.

Hoe zijn deze straten geselecteerd?

Er zijn zorgvuldige analyses gemaakt van twaalf straten. Kennis en informatie van gebiedsmanagers en ondernemers als ook kwantitatieve en kwalitatieve data vormden input hiervoor. Het volgende afwegingskader is vervolgens toegepast op deze ‘longlist’ van twaalf straten:

* aard en grootte van de problematiek door het toeristisch aanbod en de ontwikkeling van de functies per straat
* marktverhouding, grootte en soort van vastgoedeigenaren per straat
* ontwikkeling huurprijzen
* externe factoren die momentum kunnen bepalen
* ‘energie’ in straat

Met de kanttekening dat in een dergelijk keuzeproces immer een mate van subjectiviteit meespeelt, is de stuurgroep CentrumXL, met dit afwegingskader in het achterhoofd tot een keuzevoorstel gekomen.

In het bestuurlijk overleg met het DB Centrum en Wethouders Ollongren en Van der Burg heeft CentrumXL dit keuzevoorstel gepresenteerd en is de keuze definitief gemaakt.

Centrum XL als aanjager

Op 21 november 2016 spraken ondernemers, vastgoedpartijen en de gemeente over een aanpak om te komen tot een divers en vitaal horeca- en winkelaanbod in de binnenstad. Inmiddels heeft Centrum XL (samenwerkingsverband tussen KHN, Vereniging Amsterdam City, MKB Amsterdam en gemeente Amsterdam) verdere stappen gezet. Eén van de stappen is komen tot een – op straatniveau – gezamenlijke (te vormen) visie op diversiteit, wat moet leiden tot concrete afspraken en maatregelen ter behoud of terugbrenging van diversiteit in een afzonderlijke straat.

Qua capaciteit is het niet realistisch om met alle (van elkaar verschillende) straten tegelijk aan de gang te gaan. Daarom is ervoor gekozen om met drie (clusters van) straten te starten.

En nu? In het vervolgproces zal wederom Centrum XL de trekkersrol hebben en per straat in een gezamenlijk traject met alle stakeholders, afspraken proberen te maken over diversiteit in de straat en de bijbehorende inspanningen.

2017-03-30T13:36:12+00:00 maart 23rd, 2017|Belangrijke kwesties, Drukte, Economie, Samen|